Bloedonderzoek

Printervriendelijke versie

Klik hier voor informatie over de prikposten*

Als er geen eindtijd is vermeld, betekent het dat u alleen terecht kunt op de genoemde begintijd. Zodra alle patiënten zijn geholpen, vertrekt de trombosedienst medewerker naar de volgende prikpost.


Laboratoriumonderzoek
Onderzoekspakket laboratorium

Aanvraag voor diagnostiek
1. Digitaal via Zorgdomein
2. Aanvraagformulier 1e lijn
3. Probleem georiënteerd aanvraagformulier
Alle aanvragen aan het Klinisch Chemisch Laboratorium van MC Groep kunnen digitaal ingestuurd via Zorgdomein of via twee verschillende aanvraagformulieren.

Er zijn twee soorten papieren aanvraagformulieren voor de 1e lijn beschikbaar, het algemene 1e lijns aanvraagformulier en het probleem georiënteerd aanvraagformulier. Op het algemene 1e lijns aanvraagformulier staan de meest gangbare hematologische, klinisch chemische, apotheek en medisch microbiologische bepalingen per type onderzoek gegroepeerd. Deze kunnen los aangevraagd worden. Niet vermeld speciaal onderzoek kan (na overleg) op de achterkant van het formulier bijgeschreven worden. Deze formulieren kunnen worden besteld via laboratorium@mcgroep.com

Het probleem georiënteerd aanvraagformulier is samengesteld volgens de LESA richtlijnen. Op dit aanvraagformulier staan de meest gangbare hematologische, klinisch chemische en medisch microbiologische bepalingen per aandoening gegroepeerd. Bij het gebruik van dit aanvraagformulier wordt per aandoening een of meerdere bepalingen uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat meteen een compleet beeld van lab uitslagen rondom de aandoening verkregen wordt en dat er reflex testing op het laboratorium plaatsvindt. Bij reflex testing wordt bij de patiënt meerdere buizen bloed afgenomen en afhankelijk van de verkregen uitslagen wordt direct gericht verdere diagnostiek ingezet. Zodoende wordt in een enkele afname een compleet beeld gegenereerd en wordt veelal een nieuwe bloedafname bij de patiënt voorkomen. Een goed praktijkvoorbeeld is de anemie screening. Inititeel wordt gekeken of het een anemie betreft en of dit micro-, normo-, of macrocytair is. Afhankelijk van deze uitslag wordt gericht verdere diagnostiek ingezet naar bijvoorbeeld een ijzerdeficiëntie of een foliumzuur/vitamine B12 deficiëntie. Tevens interpreteert de klinisch chemicus, middels een consult opmerking bij de rapportage, de uitslagen van de anemie screening en adviseert indien nodig vervolg onderzoek.

Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en het materiaal goed geïdentificeerd is:
patiëntgegevens naam patiënt, BSN (indien bekend: patiëntnummer MC Zuiderzee), geboortedatum, geslacht (bij voorkeur geprint i.v.m. leesbaarheid),
aanvraaggegevens gewenste bepaling, afdeling, aanvrager, datum en eventueel tijd, klinische indicatie en overige klinische gegevens minimale gegevens op materiaal naam patiënt, geboortedatum, aanvrager, datum en eventueel tijd van afname.

• Zorg dat u de patiënt het aanvraagformulier (met daarop bovenstaande gegevens) meegeeft. Dit zorgt voor een snelle verwerking van de aanvraag en wordt, bij meerdere orders, de juiste aanvraag in behandeling genomen.
• Op bloedafnamelocaties vragen wij uw patiënt, bij het inleveren van gespaard materiaal en vóór bloedafname, om zich te identificeren zodat wij kunnen verifiëren of de aanvraag bij de betreffende patiënt hoort. Als gespaard materiaal niet door de patiënt zelf ingeleverd wordt, vragen wij om identificatie van de betreffende patiënt.
• Uit oogpunt van kostenbewaking verzoeken wij u om analyseaanvragen zoveel mogelijk te bundelen (vaak is de bloedafname de duurste component en onnodige afnamen zijn belastend voor de patiënt).

Additionele aanvragen
U kunt als aanvrager het laboratorium telefonisch verzoeken om additionele bepalingen te verrichten uit eerder afgenomen patiëntmateriaal. Dit verzoek wordt bij voldoende materiaal gehonoreerd als de bewaartermijn en de bewaarcondities het toelaten.

Bloedafname ten behoeve van cito-onderzoek
Op het aanvraagformulier moet u duidelijk aangeven dat het cito-onderzoek betreft. Alleen onderzoeken, die tot het cito-onderzoekspakket behoren, kunnen met spoed aangevraagd worden. Daarvoor wordt het cito-onderzoek met voorrang behandeld. Uitslagen van cito-onderzoek zijn binnen 90 minuten na ontvangst op het laboratorium beschikbaar. Indien gewenst, kunnen uitslagen aan u gefaxt worden, dit moet u dan duidelijk op het aanvraagformulier aangeven. Voor de uitvoering van de analyses, die buiten het citopakket vallen is overleg met de dienstdoende klinisch chemicus noodzakelijk.

Aanvraagformulieren worden gedurende 3 maanden bewaard op het Laboratorium, daarna gaan de formulieren naar het “groot archief” van MC Groep en worden hier 5 jaar bewaard.