Kwaliteit & Veiligheid

Printervriendelijke versie

Missie en Visie
De missie van MC Groep is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als zelfstandig basisziekenhuis in goede samenwerking met de eerste en derde lijn. Daarbij willen we een aantrekkelijke zorgomgeving bieden voor zowel patiënten als medewerkers.
Het bewaken en verbeteren van kwaliteit, veiligheid en service is een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk: we staan voor een transparante manier van zorgverlening waarbij patiënten ervaren goed en snel geholpen te zijn. Om de kwaliteit en veiligheid van zorg te garanderen, houdt MC Groep zich aan het adagium: ‘wat je veel doet, doe je goed’.

Kwaliteitssysteem
Om systematisch te werken aan een goede organisatie en aan verantwoorde en veilige zorg, werkt MC Groep met een kwaliteitssysteem. Een kwaliteitssysteem is de systematiek die de Raad van Bestuur en de medewerkers helpt om de zorg- en dienstverlening goed te organiseren, te evalueren en zonodig bij te stellen. Om continu alert te blijven op mogelijke verbeteringen, monitoren we verschillende signalen van kwaliteit en veiligheid en voeren we interne audits uit. Ook vragen we de patiënt geregeld naar hun ervaringen met de door ons geleverde zorg.

Veiligheidsmanagement
Een onderdeel van het kwaliteitssysteem is het veiligheidsmanagementsysteem, dat de veiligheid van patiënten borgt. Wij zijn hierbij aangesloten bij het landelijke Veiligheidsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MC Groep is open over de risico’s die de patiëntenzorg kent en over eventuele incidenten. Medewerkers melden incidenten of bijna-incidenten, zodat onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken en zonodig het zorgproces wordt aangepast om herhaling te voorkomen. Als patiënt kunt u ook zelf bijdragen aan uw veilige behandeling in het ziekenhuis. Alle opgenomen patiënten worden gewezen op de veiligheidsposter bij hun opname.

Kwaliteitsindicatoren
Jaarlijks maakt MC Groep, op verzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk aan de hand van de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. Dit zijn meetbare eenheden die informatie geven over bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg. Niet alleen de organisatie zelf, maar ook patiënten kunnen conclusies trekken uit deze meetresultaten. De kwaliteitsindicatoren van MC Groep en andere ziekenhuizen zijn te vinden op www.ziekenhuizentransparant.nl.
Naast deze indicatoren leveren we informatie aan voor de Transparantiekalender. Deze informatie die het Zorginstituut via www.zorginzicht.nl ontsluit, wordt gebruikt als keuze-informatie door cliënten, bij de zorginkoop door zorgverzekeraars en in de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Keurmerken
MC Groep beschikt over een groot aantal keurmerken waaruit blijkt dat MC Groep voldoet aan de kwaliteitsnormen van de diverse belangengroepen.

Publicatie Sterftecijfers
Nederlandse ziekenhuizen publiceren sinds maart 2014 de sterftecijfers over 2012 van het eigen ziekenhuis. Het betreft hier een gestandaardiseerd sterftecijfer dat volgens een vaste methodiek wordt berekend. Klik hier voor het sterfecijfer van MC Groep en de toelichting daarop.